Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa umożliwia ocenę sytuacji przedsiębiorstwa za pomocą relacji pomiędzy wartościami zawartymi w sprawozdaniach finansowych oraz innych dokumentach. Analizę wskaźnikową można przeprowadzić dla danych finansowych (płynność, rentowność itp.), a także dla danych niefinansowych (wydajność, efektywność, skuteczność). W kategoriach finansowych, najczęściej wskazuje się trzy podstawowe grupy wskaźników, na których opiera się ocenę przedsiębiorstwa. Są to wskaźniki: aktywności, rentowności i płynności. (jf)

Audyt wewnętrzny

Rodzaj audytu (od łacińskiego „audire” – słuchać, słyszeć), którego celem jest niezależna ocena działalności zarówno całości organizacji (przedsiębiorstwa, działu, instytucji publicznej itp.) mająca ujawnić nieprawidłowości, niedociągnięcia lub obszary gdzie szczególnie potrzeba zmian w zakresie kontroli czy zwiększenia efektywności. Audyt wewnętrzny może być utożsamiony z audytem „śledczym”, w odróżnieniu od audytu zewnętrznego, który potwierdza zgodność działania lub jej brak np. z przepisami prawa. UWAGA: niektórzy błędnie używają słowa „audit”, niezgodnie z regułami i dotychczasową praktyką języka polskiego, stanowiącymi, że „i” w słowach pochodzenia łacińskiego tłumaczymy jako „y”. Błąd ten został utrwalony przez błędne tłumaczenie treści w polskiej normie. (jf)