DZIAŁ I
DORADZTWO GOSPODARCZE:

 1. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW I EKONOMIKA DZIAŁALNOŚCI

  • planowanie finansowe i planowanie przedsięwzięć (business plan, feasibility study),
  • finansowanie przedsięwzięć i działalności – pozyskiwanie finansowania z różnych źródeł (banki, fundusze inwestycyjne, środki Unii Europejskiej i inne fundusze pomocowe), kształtowanie optymalnej struktury finansowania,
  • wyceny wartości przedsiębiorstw metodami dochodowymi i porównawczymi,
  • poprawa rentowności działania organizacji, restrukturyzacja przedsiębiorstw, redukcja kosztów całości lub części przedsiębiorstwa,
  Spodziewane korzyści po przeprowadzonym procesie doradczym:
  • obniżka kosztów finansowania przedsiębiorstwa,
  • wzrost marży I, II lub III,
  • poprawna ocena rentowności poszczególnych produktów lub usług i wskazanie możliwości jej zwiększenia,
  • odzyskanie płynności finansowej lub rentowności działania,
  • poprawa wyników finansowych.
 2. SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

  • controlling: finansowy, strategiczny, operacyjny,
  • zarządzanie projektami,
  • systemy zarządzania procesami,
  • zarządzanie przez cele i zarządzanie przez planowanie.
  Spodziewane korzyści po przeprowadzonym procesie doradczym:
  • lepsze decyzje zarządcze – globalne spojrzenie na przedsiębiorstwo pozwalające na podejmowanie decyzji zarządczych w oparciu o głębszą wiedzę,
  • szybkie i precyzyjne diagnozowanie sytuacji przedsiębiorstwa – wskaźniki dopasowane do profilu i rodzaju przedsiębiorstwa pozwalające na szybkie diagnozowanie sytuacji i pozyskiwanie informacji zarządczych,
  • poprawa efektywności procesów zarządzania,
  • wzrost efektywności wykorzystania zasobów,
  • poprawa jakości realizowanych projektów (przedsięwzięć).
 3. ANALIZY STRATEGICZNE, W TYM STRATEGII MARKETINGOWEJ, STRATEGII KONKURENCJI ORAZ FORMOWANIE STRATEGII

  • analizy strategiczne – metodyki analityczne budowy strategii, poszukiwanie luki rynkowej i budowanie przewag konkurencyjnych,
  • połączenia, przejęcia i alianse strategiczne – procedury due dilligence, finansowanie i organizacja procesu,
  • formowanie strategii – metodyki heurystyczne budowy strategii,
  • strategie realizacji przedsięwzięć.
  Spodziewane korzyści po przeprowadzonym procesie doradczym:
  • poprawa efektywności działania przez skoncentrowanie się na rzeczach właściwych,
  • znalezienie i zdefiniowanie nowych kierunków działania,
  • wzrost wartości przedsiębiorstwa,
  • ekspansja rynkowa przedsiębiorstwa,
 4. ODCHUDZANIE PRZEDSIĘBIORSTW (LEAN MANUFACTURING/MANAGEMENT)

  • optymalizacja procesu produkcyjnego lub świadczenia usług,
  • analiza procesów i mapowanie strumienia wartości VSM, podejście KAIZEN do zarządzania przedsiębiorstwem,
  • implementacja technik: 5S, SMED, Problem Solving – twórcze rozwiązywanie problemów, KANBAN, Visual Management, TPM – utrzymanie ruchu, TFM – zarządzanie przepływem materiałów i informacji (logistyka procesów wewnętrznych i dostaw).
  Spodziewane korzyści po przeprowadzonym procesie doradczym:
  • wzrost efektywności produkcji lub świadczonych usług,
  • obniżka kosztów działania,
  • wzrost efektywności pracy ludzkiej,
  • wzrost marży,
  • spadek kosztów związanych z awariami i popełnianiem błędów.